Lielauces baznica

Vēsture

Četras baznīcas

Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs (Wolter von Plettenberg, 1450-1535)  1530. gadā par Auces baznīcas priesteri norīkojis Joahimu Pinovu (Joachim Pinnow). Tolaik ar vārdu Autz apzīmēja pašreizējo Lielauci, kura atradās Auces ezera krastā.

Baznīca, visticamāk, bija neliela koka guļbūve bez torņa, ar līdzās vārtiem stabos iekārtu zvanu. 15 gadus vēlāk – 1545. gadā nākamais ordeņa mestrs Hermans fon Brigenejs (Hermann von Brüggenei, 1475-1549) Stirnu muižu Joahimam Pinovam izlēņo  jau kā Dobeles mācītājam.

Šīs baznīcas mūžs nebija ilgs, jo jau pirmajā Kurzemes landtāgā 1567. gada 28. februārī apstiprinātajā hercoga Gotharda Ketlera (Gotthard Kettler,  1517-1587) recesā starp 58 vietām, kur jāceļ jaunas baznīcas, minēta arī Lielauce.

Otro dievnamu – ar dakstiņu jumtu segtu koka stāvbūvi – te 1570. gadā uzcēla toreizējais Lielauces lēņa kungs Gerds fon der Reke (Gerdt von der Recke). 17. gadsimta trīsdesmitajos gados arī šī celtne nonāca tik sliktā stāvoklī, ka to vairs nebija droši izmantot. Tā kā draudzei nebija līdzekļu jauna dievnama celšanai, tādēļ tā apņēmās veikt plašākus remontdarbus, kuru laikā bija plānots noņemt baznīcas jumtu, nomainīt šķērsbaļķus, spāres un jumta pārsegumu. Draudze lūdza hercogu Gothardu Ketleru piešķirt remontdarbiem nepieciešamos baļķus, kaļķi un citus būvmateriālus, bet draudzes muižas apņēmās piešķirt strādniekus un sagādāt nepieciešamos naudas līdzekļus. Vai remonts tika veikts, nav zināms, taču 17. gadsimta 70. gados baznīca atkal bija tik sliktā stāvoklī, ka dievkalpojumus tajā noturēt nebija iespējams. 1678. gadā 22. martā draudzes priekšstāvis, Īles muižas īpašnieks Francs Frīdrihs fon Netelhorsts (Franz Frederich von Nettelhorst, 1628-1694) rakstīja vēstuli ar lūgumu piešķirt būvmateriālus jaunas baznīcas būvniecībai. 1679. gada 24. janvārī hercogs izdeva pavēli draudzes zemniekiem, kā privāto muižu, tā hercoga, piegādāt būvmateriālus – no katra arkla asi  laukakmeņus, tāpat visiem kopā bija jāsagādā 100 asis kaļķakmens un 100 asis koka. Iecerēts bija uzbūvēt baznīcas ēku ar zvanu torni. 1683. gada 20. janvārī hercogs pieņēma lēmumu par baznīcas būvniecību.

Trešo baznīcu Lielaucē sāka būvēt 17. gadsimta astoņdesmitajos gados kapteiņa Heinriha Johana fon Vildemaņa (Heinrich Johann von Wildemann, 1642-1695) vadībā. Tā bija koka stāvbūve ar dakstiņu jumtu. Ar salmu jumtu segtais koka tornis gan tikko spēja nest trīs tajā iekārto zvanu svaru, un to nācās pastiprināt ar diviem mūrētiem pīlāriem. Baznīcai bija deviņas logailas, katra ar divām logu vērtnēm. Ēkai piekļāvās neliela mūra sakristeja ar lodziņu un durvīm, kas veda uz kapsētu.

Baznīcas priekšā bija ierīkots laukums miesas sodu izpildei un ierakts stabs ar kakla dzelzi. 1730. gadā – pēc nepilniem 50 gadiem – arī šis dievnams bija sliktā stāvoklī, un draudze vienojās ar apkārtējo muižu īpašniekiem par jauna – šoreiz mūra – dievnama celšanu.

Kur atradusies baznīca, norāžu nav, taču talkā 2021. gada 19. septembrī pie ieejas atrastie hercoga Jēkaba Ketlera laika šiliņi norāda, ka tā ir bijusi turpat, kur pašreizējā.  Kurzemes šiliņi (Curlandiae solidus) kalpoja kā hercogistes galvenā naudas vienība.

Ceturtās baznīcas celtniecībai gatavojās ilgi. Draudze bija noslēgusi līgumu ar Bēnes (Behnen) muižas īpašnieku Georgu Melhioru fon Štempelu (George Melchior von Stempel)  un Ķeveles (Keweln)  muižas īpašnieku Kasparu fon Vildemanu (Caspar von Wildemann, 1633-1730) par būvniecības īstenošanu un uzraudzību, kā arī vienojusies par nodevām baznīcas celtniecībai. Virspilskungs Reke baznīcas būvniecībai bija uzdāvinājis 3000 lietotu ķieģeļu. Neskatoties uz apņemšanos un līgumu, pārbūves darbi tika īstenoti  vairāk kā desmit gadus vēlāk, un jau ar citiem būvkungiem. Par baznīcas būvkungiem iecēla Vecauces (Alt-Autz) muižas īpašnieku Hermani Frīdrihu fon Grothusu (Hermann Friedrich Grotthuß, b.-1761) un Vītiņu (Weitenfeld) muižas īpašnieku Engelbrehtu Aleksandru fon Vītinghofu, sauktu Šēls (Engelbrecht Alexander v. Vietinghoff gen: Scheel). Baznīcas būvniecības darbi sākās 1744. gadā, un to uzcēla pusotra gada laikā.

Skat. nākamo sadaļu par mūra baznīcas būvperiodiem

 Avoti: 
Sitzungeberichte der Kurländischer Gesellschaft für Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial ms, aus dem Jahre 1887
Theodor Kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands,1910
1637. gada 10. augusta Lielauces baznīcas vizitācijas protokols, LVVA 2728_8_64
1745. gada 13. decembra Lielauces baznīcas inventāra saraksts, LVVA 2728_1_43

Lielauces baznīcas vēsture

16.gs. 20. gadi

Lielaucē baznīca bija neliela koka guļbūve bez torņa, ar stabos iekārtu zvanu līdzās vārtiem.

1530. gadā

Livonijas ordeņa mestrs Volters fon Pletenbergs izdod pavēli par Auces baznīcas izlēņošanu Joahimam Pinovam (Joachm Pinnow) un viņa iecelšanu par Auces baznīcas priesteri 

1567. gadā

Pirmajā Kurzemes landtāgā 1567. gada 28. februārī apstiprina hercoga Gotharda Ketlera recesu būvēt jaunu baznīcu Lielaucē.

1570. gadā

Jaunu dievnamu – guļbaļķu stāvbūvi ar dakstiņu jumtu uzcēla Lielauces muižas lēņa kungs Gerds fon der Reke.

Fon Rekes dzimtas ģerbonis

17.gs. 30.gados

Baznīca tik sliktā stāvoklī, ka to vairs nebija droši izmantot. Draudze lūdza hercogu piešķirt remontdarbiem nepieciešamos baļķus, kaļķi un citus būvmateriālus. 

1679. gadā

1678. gadā draudzes priekšstāvis un Īles muižas īpašnieks Francs Frīdrihsa fon Netelhorstas lūdza hercogu piešķirt būvmateriālus jaunas baznīcas būvniecībai. 1679. gada 24. janvārī hercogs izdeva pavēli draudzes zemniekiem piegādāt būvmateriālus, 1682,Fs;

1682. gadā

Draudze piešķīra līdzekļus šķūņa būvniecībai, kur turpmāk noturēt dievkalpojumus.

16.gs. 80-ajos gados

Kapteiņa Heinriha Johana fon Vildemaņa vadībā Lielaucē uzcēla jaunu baznīcu – koka stāvbūvi ar dakstiņu jumtu. Ar salmu jumtu segtais koka tornis gan tikko spēja nest trīs tajā iekārto zvanu svaru.

1730. gadā

Dievnams bija sliktā stāvoklī, un draudze vienojās ar apkārtējo muižu īpašniekiem par jauna – šoreiz mūra – dievnama celšanu.

1744. – 1745. gadam

1744. gada 9. jūnijā tika likts baznīcas pamatakmeni. Būvniecību vadīja mūrniekmeistars Pēteris Dua. Baznīca bija pilnībā būvēta no mūra ar daktiņu jumtu un  nelielu zvanu tornis. Jauno baznīcu iesvētīja 1745. gada 12. decembrī.

1764. gadā

Tukuma mūrniekmeistara Krumpa vadībā tika veikti pirmie jaunā dievnama remontdarbi.

1804. gadā

Uzbūvēts jauns koka tornis, kuru gan visai drīz – 1839. gadā – nācās nojaukt.

1848. gadā

Kārtējais remonts – tika uzlikts jauns jumts un grīdas dēļi aizstāti ar ķieģeļiem (altāra daļā – ar flīzēm).

1864. gadā

Baznīcas rietumu galā, kas pavērsts pret pagasta centru piebūvēts iespaidīgs mūra tornis četros stāvos. 

1930. gadā

Pēc smagiem postījumiem Pirmā pasaules kara laikā baznīca ilgstoši tika remontēta un to no jauna varēja iesvētīt tikai 1930. gada 26. oktobrī

1936. gadā

Paplašināta sakristeja

1938. gadā

Pie sienas uzstādīta balta marmora piemiņas plāksne ar zelta uzrakstu Latvijas brīvības cīņās kritušajiem draudzes locekļiem

1944. gadā

Tornis nograuts līdz pat apakšējām stāvam, gāžoties tornis sagrāvis 1/3 baznīcas jumta un griestu. Bojā gāja ērģeles un ērģeļu balkons, divi kroņlukturi, bet zvans nokritis uz torņa drupām un palicis vesels. Pēc kara noplēsti griesti, izzāģētas sijas, izplēsta grīda, iznīcināta altārgleznas, kancele, sasista kritušo karavīru piemiņas plāksne.

1944. - 1949. gadam

Lielauces baznīca vēl turpināja darboties, noturot dievkalpojumus altāra daļā, kas bija zem jumta.

2021. - 2023. gadam

Biedrības “Lielauces attīstībai” organizētājās talkās baznīca attīrīta no gruvešiem un apauguma. Īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda projekts “Lielauces baznīcas mūru konservācijas priekšizpēte”

Materiāls tapis Valsts kultūrkapitāla fonda “Zemgales vēsturiskās kultūras programmas 2023” atbalstītā projekta “Lielauces baznīcas kultūrvēsturiskā nozīme” ietvaros. Par saturu atbild Ivars Bušmanis.