Notikumi

Lielauce

Katru gadu ap šo laiku novērojams viens un tas  pats – dzērvenes vēl nav īsti gatavas, kā to kārotāji metas purvā, cenšas sagrābt pēc iespējas vairāk visos iespējamos veidos un tad pārdot. Šis gads nav izņēmums: jau augusta pēdējās dienās pirmie lasītāji devušies purvā un jau pārdod purva ogas par 3 € kilogramā.

“Man nav pieņemams, ka dzērveņu lasītāji nesagaida ogu gatavību, izbradā purvu un grābj ar ķemmēm,” saka Zigmārs Zizlāns. Arī Lielauces ezera laivu bāzes pārzinis Arnis Fišers  novērojis, ka lasītāji priekšlaicīgi dodas dzērvenēs un ne tikai izbradā Vīķu purvu, bet arī to piemēslo ar atkritumiem. Vairākiem jau esot aizrādījis. Turklāt šogad lasītāji ir ne tikai no kaimiņzemes, bet arī vietējie.

Uzklausot vietējo iedzīvotāju sašutumu, biedrība “Lielauces attīstībai” gada sākumā nosūtīja vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei un Dobeles novada pašvaldībai. “Lielauces pagasta iedzīvotāji nav mierā ar faktiski nepastāvošiem ierobežojumiem dzērveņu lasīšanas sezonā Vīķu purvā ap Lielauces ezeru. Nepastāv nekādi liegumi dzērveņu lasīšanas sākšanai (kādi agrāk bija), kas novedis pie tā, ka tiek rautas puszaļas dzērvenes un Jaunakmenes tirgū tās tiek tirgoties, kad purvā vēl tikai gatavojas. Nav nekādu ierobežojumu nedz vācamo ogu daudzumam, nedz to lasīšanas veidam. Novērots, ka tās novāc ar liekšķerēm-ķemmēm un nes no purva maisiem, kas bojā biotopu,” vēstulē rakstīja biedrības vadītājs Ivars Bušmanis.

Novērota ir kaimiņvalsts dzērveņu lasītāju ekspansija, kuri šeit  dzērvenes lasa lielos daudzumos komerciālos nolūkos, turklāt ar ķemmēm, bojājot dzērvenājus. Pārlūkojot Lietuvā pastāvošos ierobežojumus, Neringa Bērziņa atklāja, ka Lietuvā aizsargājamās teritorijās ierobežojumi ir stingrāki nekā Latvijā: dzērveņu lasīšanā aizliegts izmantot speciālas ķemmes un citus mehāniskos instrumentus. Dubravas rezervāta rajonā ir aizliegts lasīt dzērvenes. Pēc šīm ogām kaimiņvalsts iedzīvotāji brauc arī uz Lielauci. Uz to arī tika norādīts vēstulē Dabas aizsardzības pārvaldei.

Biedrība “Lielauces attīstībai” aicināja Dabas aizsardzības pārvaldi izvērtēt esošo vides aizsardzības noteikumu efektivitāti un nepieciešamību noteikt ierobežojumus dzērveņu lasīšanā. Vēstulē tika ierosināts : 1) noteikt dzērveņu lasīšanas liegumu līdz to gatavībai (katru gadu attiecīgi nosakot datumu); 2) aizliegt izmantot palīgierīces dzērveņu lasīšanai, kā tas ir noteikts Teiču purvā. Neatļaut iznest no purva neatlasītas dzērvenes ar visām sūnām un ogulājiem; 3) aizliegt teritorijā atstāt sadzīves atkritumus, tajā skaitā vietas marķējumus – maisiņus, lentas u. c. orientierus, kādi Vīķu purvā ir daudz; 4) noteikt ierobežojumus dzērveņu daudzumam, piemēram, ne vairāk kā divus spaiņus;  5) izvērtēt iespēju noteikt, ka ogot un sēņot var tikai tie, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši pagastos/novadā, kas robežojas ar rezervātu. Tā Lietuvā ir nolemts par Čepkeles valsts dabas liegumu.

Savā atbildē Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija norādīja, ka dabas liegumā “Vīķu purvs” nav noteikti ierobežojumi dzērveņu lasīšanai. “Meža likuma 5. panta pirmā daļa nosaka, ka fiziskajām personām ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un pašvaldības mežā. Minētā teritorija atrodas valsts īpašumā, AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā, to aizņem purvs, kas arī ir meža zeme.  Tādēļ pašlaik spēkā esošie normatīvie akti neparedz dzērveņu lasīšanas vai cilvēku klātbūtnes ierobežojumus Vīķu purvā,” paskaidroja DAP Pierīgas reģionālā administrācijas direktore Meldra Priedēna.

Vienīgais priekšlikums, ko valsts dabas sargi pieņēma ir otrais.  “Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros vērsīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar ierosinājumu papildināt minētos noteikumus  Nr. 264 ar formulējumu, ka dabas liegumos ir aizliegts lasīt ogas un sēnes, iegūt sūnas un ķērpjus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi.”

Ar šo vēstuli DAP paziņojusi, ka nekādi papildus ierobežojumi netiks noteikti un šādus barbariskus priekšlaicīgus iebrukumus aizsargājamais Vīķu purvs arī turpmāk pārcietīs ik gadus. Kā zināms, Lielauces pagasta Vīķu purvs ir aizsargājama teritorija kopš 1977.gada. Diemžēl dabas lieguma „Vīķu purvs” dabas aizsardzības plāna darbības termiņš beidzies 2019.gada 31.decembrī.