Notikumi

Lielauce

15. augustā SIA “Labie koki” sāka sakopt Lielauces ozolu aleju no baznīcas puses gar autoceļu Dobele–Īle–Auce (V1128) (29,18.- 31,00.km).

Auces apkārtnē projekta ietvaros tiek veikta sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības īpaši aizsargājamās Lielauces ozolu un Bēnes alejās, kurās kopējais koku skaits sasniedz teju 400. SIA “Labie koki” Bēnes aleju pabeidza sakopt augusta pirmajā pusē, un pēc tās ķērušies pie Lielauces alejas.  Vainagu kopšana ir vajadzīga gandrīz visiem kokiem.  Sakopjot alejas kokus, tiek novērsta ne vien koku bīstamība, bet arī paildzināts to mūžs, alejas kļūst ainaviskākas. Turklāt ar šiem darbiem vienlaikus tiks saglabāta aizsargājamas koku dobumos mītošas vaboles – lapkoku praulgrauža dzīvotnes. Lielauces ozolu alejā ir zināmas vairākas šīs sugas atradnes.

Visskaistākā, garākā kā dabas piemineklis ir ozolu aleja, kas ved no Lielauces baznīcas drupām 1,7 km Īles virzienā. Ozolu alejā uzkartēti 76 dobumaini koki. To vidējais vecums ir 180 gadi, vidējais augstums 16,7 m. Alejai raksturīgi vairāki pārrāvumi, galvenokārt pie mājām. Vietām zudušo koku vietā ieauguši jauni. Dobumi ir daudzveidīgi gan novietojuma, gan izmēru ziņā – pieejami mazi, spraugveida un ļoti lieli dobumi. Kokiem alejās tiek veidoti un sakopti koku vainagi, izzāģēti liekie un sausie zari, lai paildzinātu koku mūžu un saglabātu veco koku ainavisko vērtību.

“Katru koku Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā apsekoja koku eksperts, kurš noteica katram kokam veicamos darbus. Šķiet, pavisam ir alejā 305 koki. Te piemēram, jāizzāģē vītols, kurš ir vistrauslākais un viegli var aizšķērsto ceļu. Ozoliem ir jāizzāģē liekie sausie  zari, caur aleju jāļauj izbraukt kombainiem, tātad jānodrošina netraucēta izbraukšana 6 m augstumā. Ozoliem, kuriem bojāts stumbrs, jānoņem kāds smagāks zars, lai tas to nesašķeltu,” stāsta aucenieks Dāvis Eglītis, viens no SIA “Labie koki” arboristiem. “Visu aleju plānots apkopt trijās nedēļās, ikdienā strādājam septiņi astoņi vīri.” Ir interesanti pavērot, kā kokkopji tiek ozolu galotnēs  – vispirms koku galotne ap izturīgākajiem zariem uzmet smilšu maisiņu ar tievu auklu, tad to aizvieto ar trosi, pa kuru paši sevi uzvelk augšā.

Lielauces ozolu alejā par alejas kopšanas darbiem Dabas aizsardzības pārvalde un VAS “Latvijas Valsts ceļi par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” īstenošanu” 2020. 25.jūnijā  noslēdza sadarbības līgumu. Aleju koku kopšana un ilgtspējas nodrošināšanu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, kura šim darbam publiskā iepirkumā salīgusi SIA “Labie koki”.

Kopējais finansējums 13 aizsargājamo aleju sakopšanai – 3 529 411 eiro, no kuriem ES līdzfinansējums 85% apmērā (3 milj. EUR) no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.