Notikumi

Lielauce

No 1. oktobra Dobeles novada pašvaldība sāks pieņemt iesniegumus  elektroenerģijas, granulu, brikešu un malkas apkures izdevumu atbalstam:

 • Elektroenerģijai – kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh. Kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh. Iesniegumi pašvaldībā no 1. novembra (jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (2023. gada aprīļa rēķiniem).
 • Granulām un briketēm ­– kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 300 EUR/tonnu. Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā, bet ne vairāk kā 100 EUR/tonnu apmērā. Attiecināms uz granulu/brikešu iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Uz vienu mājokli/dzīvokli atbalsta slieksnis – 10 tonnas.
 • Malkai ­– kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru izmaksas pārsniedz 40 EUR/berkubikmetrā. Kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no izmaksām virs šīs cenas, bet ne vairāk kā 15 EUR/berkubikmetrā apmērā. Uz vienu mājsaimniecību paredzēts maksimālais patēriņa apjoms 35 berkubikmetri. Attiecināms uz iegādi no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.
 • Malkai, par kuru nav saglabāts čeks – kompensācija paredzēta, ja malka iegādāta līdz 2022. gada 31. augustam (iesniedzēja pašapliecinājums). Iesniedzējam ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 EUR apmērā. Iesniegumi malkai, par kuru nav saglabāts čeks, tiek pieņemti no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Ja persona iesniedz iesniegumu gan par malkas iegādi ar maksājuma dokumentiem, gan bez maksājuma dokumentiem, tad atbalsta apjomu aprēķina kā starpību starp 60 EUR un atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķinātajam atbalstam. Atbalstu ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem sāk piešķirt, kad tā apmērs sāk pārsniegt 60 EUR.

Iesniegumu par atbalstu (viens vai vairāki iesniegumi visā atbalsta periodā, bet ievērojot limitus atbalstam) sākot ar 2022. gada 1. oktobri iesniedz mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi mēnesī pēc savas izvēles vienā no šādiem veidiem:

 1. Elektroniski – e-pakalpojuma portālā www.epakalpojumi.lv
 2. Klātienē
 • Dobeles novada pašvaldības Valsts un pašvaldības Vienotajos klientu apkalpošanas centrā Aucē, Jelgavas ielā 1, tālr. uzziņām: 63745280, 25433649)
 • Lielauces pagasta pārvaldē (tālr. 63754692)

Iesniedzamie dokumenti:

 1. iesniegums, norādot  vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
 2. pašapliecinājums par attiecīgas apkures esību mājoklī un to, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta mājsaimniecībai saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli;
 3. pašapliecinājums par malkas iegādi, ja pretendē uz 60 EUR atbalstu;
 4. maksājumu apliecinošs dokuments par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim;
 5. rēķins par elektroenerģiju, ja atbalsta pieprasījums tiek iesniegts par mājokli, kuru apkurina, izmantojot elektroenerģiju;
 6. mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības (īres līgums) apliecinošs dokuments (uzrādīt oriģinālu);

Pašvaldība pieņem lēmumu 30 darbdienu laikā pēc iesnieguma un visu tā izskatīšanai nepieciešamo pievienoto dokumentu saņemšanas, ieskaitot aprēķināto atbalstu norādītajā bankas kontā vai izsniedz atteikumu to piešķirt.

Iesniegumu pašvaldībai NAV JĀSNIEDZ:

Mājsaimniecībām/dzīvokļiem, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs 50% no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh. Atbalsta periods – no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēros automātiski rēķinos.

Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensēs 30 EUR/MWh (t.i., 0,030 EUR/kWh) lietotājiem, kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221 kWh/mēnesī (21m3/mēnesī). Atbalsta periods – no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalstu piemēros automātiski rēķinos.

Mājokļa pabalstu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim varēs saņemt mazturīgie (GMI slieksnis mājokļa pabalsta apmēra aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā), vēršoties ar iesniegumu Sociālajā dienestā.

Sociālos pabalstus no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam piešķirs automātiski, izņemot pensijas vecumu sasniegušām personām un personām ar invaliditāti, kurām Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, kā arī personām ar invaliditāti, kuras ir Aizsardzības ministrijas, Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensijas saņēmējas. Šīm personām pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums VSAA vai Aizsardzības ministrijā.

Plašāka informācija par valsts atbalstu 2022./2023. gada apkures sezonā: Ministru Kabinets par valsts atbalstu iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensācijai