Notikumi

Lielauce

Lielauces deju kolektīvs “Klabdancis” nav dejojis jau gadu. Pagājušā gada nogalē un šogad vairākkārt bija mēģinājumi tā darbību atjaunot, taču līdz šim tas nebija izdevies. Tagad ir reāla iespēja VPDK “Klabdancis” darbību atjaunot no 1.janvāra, apliecina Nadežda Čerpaka, Dobeles novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja.

“Pēc vadības lūguma informēju, ka kolektīvs varēs uzsākt savu sezonu ar janvāri, kad ir paredzēts finansējums atalgojums vadītājai. Saskaņā ar nolikumu jaunu kolektīvu izveide var notikt vienu reizi gadā (veicot kolektīva reģistrāciju), sākoties jaunajam pašvaldības budžeta gadam. Jauna kolektīva izveidi var rosināt kultūras namu, tautas namu vadītāji, amatiermākslas kolektīvu dalībnieki, kā arī citas personas, iesniedzot iesniegumu, amatiermākslas kolektīva reģistrācijas anketu Dobeles novada pašvaldības Kultūras pārvaldē. Jauns kolektīvs uzsāk darbību, ja tā lietderību un nepieciešamību izvērtējusi komisija, un akceptējusi Dobeles novada pašvaldības Kultūras pārvalde,” vēstulē norāda Nadežda Čerpaka.

3.novembrī kolektīva dalībnieku vārdā Vilnis Darģis iesniedza iesniegumu Dobeles novada Kultūras pārvaldei par VPDK “Klabdancis” reģistrāciju. Kolektīvu uzņēmusies turpināt vadīt tā vadītāja no pirmās dienas –  Alda Balode.

Īsa priekšvēsture: kad beidzās pandēmijas laika ierobežojumi, Vilnis Darģis uzņēmās savākt iepriekšdejojušos pārus un jaunus dejotājus, lai “Klabdancī” pulcētu vismaz sešus pārus. Tāds bija nosacījums, lai maijā varētu atsākt dejot. Tas ar Neringas Bērziņas un Baibas Volgastes palīdzību izdevās un 11.maijā dejotāji kopā ar Aldu Balodi un Tautas namu vadītāju tikās, lai pārrunātu, kad atsākt dejošanu. Todien vienojās, ka kolektīvs uz pirmo mēģinājumu sanāks jūnijā, taču pēc mēneša tika paziņots, ko kolektīvs darbību varēs atsākt tikai tad, kad tiks pieņemts jaunais Dobeles novada amatierkolektīvu nolikums. Tas tika solīts augustā, pirms jaunās sezonas atklāšanas.

Tomēr augustā no nolikuma ne vēsts. 23.augustā VPDK dalībnieki,  vadītāja Alda Balode un Lielauces Tautas nama vadītāja Dace Čunka nosūtīja kopīgi parakstītu vēstuli Dobeles novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputātiem un Kultūras pārvaldes vadītājai ar pamatojumu un lūgumu amatiermākslas darbības un finansēšanas nolikumā paredzēt nepilna deju kolektīvu sastāvu.

Kad septembra sākumā kultūras darbiniekiem tika izsniegts vērtēšanai nolikuma projekts, Dace Čunka novada kultūras darbinieku sanāksmē aizstāvēja nepilna sastāva deju kolektīvu nepieciešamību. Visā desmit gadu pastāvēšanas laikā “Klabdancī” nekad nav bijis vairāk par sešiem pāriem, apliecina deju kolektīva vadītāja Alda Balode.

24.oktobrī Dobeles novada Domes priekšsēdētāja Ivara Gorska (LZS) tikšanās ar laikā ar iedzīvotājiem Ivars Bušmanis vēlreiz uzdeva jautājumu: “Kāpēc vēl līdz šim, pusgada laikā nav varēts pieņemt nolikumu un kāpēc “Klabdancis” nedrīkst atsākt dejošanu?”

Guntis Safranovičs: “Runājot par nolikumu, ne es, nedz atsevišķu kolektīvu vadītāji negribēja tādu akceptēt un tika nolemts to pārstrādāt. Mani izbrīna tas, ka esošam deju kolektīvam neļauj dejot.”

Ivars Bušmanis: “Mūsu situācija sarežģī tas, ka “Klabdancī” ir seši pāri, ar kuriem pēc vecā nolikuma kolektīvs drīkstēja pastāvēt, bet jaunā nolikuma projekta – nē.”

Guntis Safranovičs: “Nolikumā veiksim izmaiņas, lai varētu pastāvēt arī tādi kolektīvi, kuri nespēj sapulcināt pietiekamu dejotāju skaitu, un finansēt to vadītāju.”

Ivars Gorskis: “Mēs nefinansēsim nepilnos deju kolektīvus tautas namos, kuros ir daudz kolektīvu. Bet tajās vietās, kur tas ir vienīgais, ir šī īpašā situācija, kad tāds jāatbalsta.”

Dina Meldere: “Pandēmijas laikā bija prasība deju kolektīvu vadītājiem vakcinēties, ko šī deju kolektīva vadītāja atteicās. Tāpēc bijām spiesti darba attiecības pārtraukt. Tagad vairs nav ierobežojumu nevakcinātām personām, bet nevarējām atsākt, jo nebija skaidrs, vai tiks finansēti nepilni deju kolektīvi.”

Tagad visi traucēkļi ir novērsti, un Tautas nama vadītāja un VPDK vadītāja veic priekšdarbus mēģinājuma atsākšanai. Novembrī vēlreiz tiks apzināti iespējamie dejotgribētāji, decembrī visi tiks pulcināti uz sanākšanu Tautas namā, lai tūliņ pēc Jaungada varētu notikt pirmais mēģinājums. Pirmais koncerts – Lielauces folkloras vakars “Atdzimst Lielaucē” vairs nav aiz kalniem – 25. februārī.

 

Pēdējais koncerts pilnā sastāvā pirms pandēmijas – 2020.gada 20.februārī