Notikumi

Lielauce

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)  22. septembrī Jelgavas pilī rīko atklātu izsoli ar augšupejošu soli, izsolot Lielauces pili (nekustamo  īpašumu “Pils” ar kadastra numuru 4676 504 0009) un  uz LLU vārda ierakstīto nekustamo īpašumu “Pilītes” (garāžas-darbnīcas jeb kādreizējā muižas ratnīca – ar kadastra numuru 4676 504 0011), pārdodot abus kā lietu kopību. Objektā ietilpst Lielauces pils 2269 kvadrātmetru platībā, šķūnis 38 kvadrātmetru platībā un garāža-darbnīca 59,9 kvadrātmetru platībā. Objekta nosacītā sākuma cena  280 200  eiro.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita nodrošinājuma maksa 10% apmērā no objekta izsoles sākumcenas LLU kontā. Dalībnieku reģistrācija uzsāks 5. augustā.

Izsoles noteikumos atzīmēts, ka pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un ka ēkā atrodas valsts nozīmes mākslas pieminekļi un ka  izsolē iesaistītajām pusēm ir saistošs likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” noteiktais.

Nekustamais īpašums “Pilītes” – kādreizējā muižas ratnīca tiek pārdota kopā ar pili