Notikumi

Lielauce

Lielauces pagastā ir jāveido iedzīvotāju padome – tā 28.marta vakarā savā ikgadējā kopsapulcē nolēma biedrības “Lielauces attīstībai” biedri. Tas nozīmē, ka biedrība uzņemas savākt 20 parakstus, kas nepieciešami, lai pašvaldībā ierosinātu Iedzīvotāju padomes izveidi.

Pēc tam pašvaldības izpilddirektors izsludinās kandidātu izvirzīšanu Iedzīvotāju padomes sastāvam. Iedzīvotājiem mēneša laikā būs jāspēj izvirzīt vismaz 7 kandidātus uz 5 padomes locekļu vietām. Kandidātu par izvirzītu varēs uzskatīt tikai tad, ja to ar saviem parakstiem apliecinās 10 pagasta iedzīvotāji. Pēc tam pagasta pārvalde organizēs vēlēšanas.

Ivars Bušmanis pauda pārliecību, ka Iedzīvotāju padomē jābūt iespējami plašai pagasta pārstāvniecībai: lai būtu gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju iedzīvotāji, gan uzņēmējs, gan saimnieciskā darba veicējs. Vajadzētu būt pārstāvētiem visiem trim pagasta ciemiem. “Nebūtu labi, ja balošana notiktu par populārāko vai pazīstamāko vai radinieku.”

Kāpēc vajadzīga šāda padome? Divu pēdējo Administratīvo teritoriālo reformu rezultātā pagasti ir zaudējuši iespēju ievēlēt savu deputātu novada domē, un iedzīvotāji ir arvien tālāk no pašu vēlētās varas. Dobeles novada iedzīvotāju padomes nolikumā skaidrots, ka tās mērķis ir pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvību un sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā.

Arī biedrības kopsapulcē lēmumu pieņēma ar mazāko iespējamo balsu vairākumu (11 no 20 atnākušajiem biedriem), jo izskanēja divi galvenie jautājumi, kas apšaubīja šādu padomju veidošanu.

Vija Kurpniece jautāja: “Kāpēc mums vajag padomi, ja šo funkciju faktiski veic mūsu biedrība? Būs vēl viena paralēla institūcija biedrībai…”

Ivars Bušmanis piekrita, ka citos pagastos ir dažādu interešu biedrības – pensionāru, sieviešu, labdarības, dzīvnieku aizsardzības un ka biedrība “Lielauces attīstībai” pēc sava darbības virziena tik tiešām lielā mērā pārklājas iedzīvotāju padomes funkcijām. Bet kompetence atšķiras. Kā piemēru viņš minēja kultūras darbu: “Mēs organizējam kultūras pasākumus, un bieži sadarbībā ar Kultūras pārvaldi un Tautas namu. Bet mēs nekādā veidā nevērtējam Tautas nama darbību, nepieprasām informāciju par tā budžetu un nepārbaudām tā izlietošanu atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Turpretim Iedzīvotāju padomes uzdevums ir nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvību  kultūras piedāvājumā un kultūras dzīvē. Tās uzdevums ir atbalstīt kultūras norises, un šī uzdevuma veikšanai ir tiesības pieprasīt informāciju no pašvaldības par atvēlētajiem līdzekļiem un to izmantošanas nosacījumiem. Ja situācija ir uzlabojama, padome var sagatavot lēmumu projektu izskatīšanai Dobeles novada Domē,”

Par ko vēl būs jārūpējas iedzīvotāju padomei? Par teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), par teritorijas un būvju uzturēšanas prasību noteikšanu, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu. Padomēm jāseko pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanai, jāsniedz atbalsts saimnieciskās darbības sekmēšanai.

Saņēmusi atbildi, Vija piekrita, ka vajag mēģināt izveidot padomi, jo “uzskatu, ka tas ir viens no demokrātijas stiprināšanas un pašvaldības pakalpojumu uzlabošanas instrumentiem”.

Otrs galvenais iebildums bija, ka šāda padome faktiski aizstāj pārvaldnieka darbu. “Ja mums Lielaucē būtu normāla pagasta pārvaldes, tad nebūtu nekādas vajadzības pēc iedzīvotāju padomes,” pauda Aigars Vernis. Arī daudzi klātesošie piekrita un aicināja drīzāk vākt parakstus pagasta pārvaldnieces nomaiņai, nevis veidot jaunu institūciju. Ivars Bušmanis gan aicināja nesaistīt iedzīvotāju padomes veidošanu ar viena pārvaldnieka darbību: “Ja pērn būtu īstenota iecerētā Lielauces pagasta pārvaldes pievienošana Auces pilsētas pārvaldei, tad par pagastiem atbildētu kāds no auceniekiem. Bet tā kā Lielauces un Īles pagastu apvienotā pārvalde tiks saglabāta, un uz pašreizējā pārvaldnieka amatu agrāk vai vēlāk tiktu sludināts konkurss, un tad tajā atkal var uzvarēt kāds kurš nedzīvo pagastā, to nepazīst un iedzīvotāju aktivitātēs nepiedalās.” Balsojumā balsis dalījās, tāpēc biedrība kā nākamo jautājumu izskatīja par iedzīvotāju aptaujas organizēšanu par apmierinātību ar vietējo pašvaldības darbinieku darbu.

Pēc Lieldienām biedrības valde uzsāks parakstu vākšanu par Iedzīvotāju padomes izveidošanu.

Dobeles novada iedzīvotāju padomes nolikums